Regulamin konkursu urodzinowego Jemy w Łodzi

§1

Organizator i cel konkursu

Organizatorem Konkursu urodzinowego Jemy w Łodzi jest IDB Consulting z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 128, kod 91-204, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 53944.

§2

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od dnia 28 maja 2012 r. od godziny 12.00 do dnia 23 czerwca 2012 r. do godziny 23:59. Ostatnie wyniki konkursu ogłoszone zostaną nie później niż 25 czerwca 2012r. do godziny 18:00.

§3

Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.jemywlodzi.pl oraz adresu poczty elektronicznej kontakt@jemywlodzi.pl.
 2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Jedna osoba może uczestniczyć w Konkursie dowolną ilość razy. Warunkiem wielokrotnego udziału jest przesłanie odpowiedzi na aktualne pytanie konkursowe.
 4. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego (t.j. wysyłając odpowiedź na pytanie konkursowe) zgadzają się na opublikowanie treści wypowiedzi na stronie www.jemywlodzi.pl oraz profilu Jemy w Łodzi w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/jemywlodzi.
 5. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą pracownicy lub współpracownicy Organizatora, także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie), osoby wchodzące w skład Jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

§4

Zasady udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres poczty elektronicznej kontakt@jemywlodzi.pl maila z odpowiedzią na pytanie konkursowe. Pytania konkursowe publikowane będą codziennie, od poniedziałku do piątku na stronie www.jemywlodzi.pl.
 2. Zabronione jest nadsyłanie odpowiedzi naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 3. Prace zawierające treści określone w pkt. 2 niniejszego paragrafu lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo będą automatycznie dyskwalifikowane z konkursu.
 4. Nagrody w konkursie otrzymają autorzy najciekawszych odpowiedzi prezentujących interesujące i szczere wypowiedzi na konkursowe pytanie.
 5. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesyłać można w dniu opublikowania pytania do godziny 23:59. W wyborze zwycięzcy danego dnia udział biorą jedynie zgłoszenia nadesłane we wskazanym terminie.

§5

Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród

 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa powołane przez Organizatora Jury Konkursu w składzie: Agata Zarębska, Izabella Borowska.
 2. Spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w poszczególnych dniach konkursu, jury wybierze codziennie jedną, najciekawszą i najtrafniejszą odpowiedzi, której autor otrzyma nagrodę dnia.
 3. Nagrody przyznawane będą wg następującego harmonogramu – w dniach 29, 30, 31.05.12, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23.06.12 przyznana zostanie jedna nagroda dnia w postaci zaproszenia na do jednej w łódzkich restauracji.
 4. Każdego dnia zwycięzcy wyłaniani będą spośród uczestników, którzy wyślą maila z wypowiedzią na zadany temat do godziny 23.59 dnia poprzedniego (np. w wyborze zwycięzców dnia 29 maja wezmą udział osoby, które wyślą swoje zgłoszenie do dnia 28 maja, do godziny 23:59).
 5. Wyniki konkursu ogłaszane będą codziennie dla dnia poprzedniego na stronie www.jemywlodzi.pl do godziny 22.00.
 6. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie zwycięzców Konkursu lub wystarczającej liczby zwycięzców z powodu np. braku odpowiedniej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznawania wszystkich albo wybranych nagród. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

§6

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie jest 20 zaproszeń do łódzkich restauracji o różnej wartości. Szczegółowa informacja na temat nagrody dnia podawana będzie codziennie wraz z pytaniem konkursowym na stronie www.jemywlodzi.pl.
 2. Nagrodę przewidzianą w Konkursie ufundował Organizator.
 3. Laureatowi przysługuje prawo do jednej nagrody za jedno zgłoszenie do konkursu.

§7

Przyznawanie Nagrody

 1. Organizator po wyłonieniu zwycięzców Konkursu zawiadomi ich o wygranej drogą mailową (poprzez adres poczty elektronicznej kontakt@jemywlodzi.pl) wysyłając wiadomość w dniu wyboru zwycięzców do godziny 22:00.
 2. Zdobywca nagrody dnia zobowiązany jest do dnia 29.06.2012 r. przesłać na adres poczty elektronicznej Organizatora wiadomość, w której poda swoje imię i nazwisko oraz potwierdzi chęć i gotowość odbioru nagrody we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie.
 3. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie spełni wymogów określonych w punkcie 2 niniejszego paragrafu Jury Konkursu wyłoni na kolejnym posiedzeniu następnego zwycięzcę.
 4. W przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Jury Konkursu wyłoni na kolejnym posiedzeniu następnego zwycięzcę, któremu Organizator przekaże nagrodę.
 5. Warunkiem wydania Nagrody jest spełnienie warunków określonych w punkcie 2 niniejszego paragrafu oraz osobiste stawienie się zwycięzcy po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.
 6. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.

§8

Wręczanie nagród

 1. Nagrody w postaci zaproszeń do łódzkich restauracji zostaną wysłane przez Organizatora do zwycięzców w wiadomości poczty elektronicznej e-mail w terminie do dnia 02.07.2012 r. do godziny 22:00 lub też zwycięzca zobowiązany będzie odebrać je osobiście w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród.

§9

Roszczenia i reklamacje

 1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w konkursie muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu powinien informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: kontakt@jemywlodzi.pl.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień  wszystkich uczestników Konkursu.
 3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z dalszymi zmianami)
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz w Internecie na stronie www.jemywlodzi.pl
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez uczestników Konkursu.

Podobne posty

Już 18 maja 2012 roku o godzinie 20.20 w strefie Off Piotrkowska (ul. Piotrkowska 138/140) ...
23 maja House of Sushi (ul. Piotrkowska 89) zaprasza na warsztaty kaligrafii. To trochę alternatywny ...
W dniach 1-2 czerwca odbędzie się w Łodzi Festiwal Viva I'Italia. Warsztaty i sesje kulinarne, ...